Återförsäljare

Reducera koldioxidhalten i atmosfären genom att spara och plantera ny skog i Sverige

Varför Carbon Capture Company?

Carbon Capture Company är Sveriges ledande certifieringsorgan av naturbaserade kolsänkor med sin bas i skogen. Bolaget är datadrivet och nyttjar alltid bästa tillgängliga data baserat på fjärranalys, riksskogstaxering, skogsbruksplaner och lokala fältmätningar för att göra säkra skattningar av skogstillståndet till låg kostnad. Beräkningen av kolsänkan baseras på senaste forskningsresultat och linjerar med Sveriges nationella kolrapportering. På så sätt kan vi erbjuda en naturbaserad lösning av högsta kvalitet för det som marknaden alltmer efterfrågar – en kolkredit baserad på infångad koldioxid. Ett certifieringsschema är inriktat mot ett ökat virkesförråd i befintliga skogar och det andra mot nybeskogning av marker som inte brukas aktivt idag. På så sätt går det att säkerställa och kanske till och med öka kolsänkan i den svenska skogen, helt i linje med Parisavtalet. Vi erbjuder permanent klimatkompensation (mer än 100 år) som är lokal, spårbar och verifierad genom att kombinera flera krediter på ett innovativt sätt.

klimatprojekt
C1: Öka virkesförrådet i skogar

Vad är C1?
C1 är en temporär ex-post kredit där klimatnyttan redan har skett när köpet av klimatkompensation görs. När en skogsägare investerar en del av årstillväxten i ett växande virkesförråd uppstår en kolsänka. Skogsägaren kan ansöka hos Carbon Capture Company om att omvandla kolsänkan till certifikat. Uppfylls kraven enligt certifieringsstandarden utfärdas C1-certifikat som motsvarar ett ton koldioxid som tagits bort från atmosfären under minst 20 år.

Varför behövs C1?
Man kan aldrig garantera att ett kollager i en skog kan bestå i evighet, inte ens hundra år. Med temporära certifikat öppnar Carbon Capture Company en marknadsplats för svenska skogsägare som tidigare lämnades utanför klimatlösningen. Temporära krediter minskar risken för att kolsänkan reverseras till följd av storm eller brand och dom skapar flexibilitet både för köpare och skogsägare. C1 är ett bra alternativ för en köpare som vi ha en verifierad klimatprodukt som verkar från dag 1.

Skogsägare ansöker om ett projekt att binda koldioxid

CCC  sammanställer & kontrollerar data

Datan tredjeparts granskas

Ansökan godkännes eller nekas

Avtal skrivs om godkänd

Certifikat skapas

Certifikat förmedlas till Absorb

Hela processen tredjepart-granskas

green arrow
C2: Skapa nya skogar på obrukad mark

Vad är C2?
C2 är en ex-ante kredit, där klimatnyttan uppstår gradvis och verifieras efter 20 år då den övergår till att vara ex-post. C2 skiljer sig från många andra certifikat på marknaden som bygger på återbeskogning och där det är oklart vad som händer efter att träden vuxit klart. Carbon Capture Company har utvecklat en innovativ modell för att bestämma hur mycket koldioxid som lagras in långsiktigt i en ny skog som förutsätts brukas aktivt i framtiden. Därmed består varaktigheten på C2 så länge den nya skogens fortsätter att brukas.

Varför behövs C2?
Ett sätt att öka kolsänkan i Sverige är att utöka skogsarealen. Det finns jordbruksmark som inte längre är lämplig för livsmedelsproduktion och den kan med hjälp av finansiering från kolkrediter ställas om till aktivt brukad skogsmark. I Sverige finns cirka 140 000 hektar mark som kan omvandlas till produktiv skogsmark. Om dessa ytor beskogas skulle det totalt innebära 280 miljoner nya träd. C2 är ett bra alternativ för en köpare som vill bidra till ökad skogsareal och accepterar en ex-ante produkt.

Markägare ansöker om att leverera klimattjänst

CCC granskar ansökan

Ansökan godkännes eller nekas

Avtal skrivs om godkänd

50% betalas till markägare

Markägaren planterar

Granskning av plantering

C2 utfärdas som ex-ante

green arrow

Slutlikvid

Fältkontroll vid år 5

Verifiering av C2 år 20 och blir ex-post

Aktivt skogsbruk

C100+: Permanent kolsänka i över 100 år

Vad är C100+?
En kombination av C1 & C2. Detta är vårt absolut starkaste certifikat och det ger en permanent kompensation av ett utsläpp i minst 100 år och som kan verifieras från dag 1. Detta sker genom att kombinera de två certifikaten C1 och C2. C1 verkar från dag 1 och varar i 20 år. Efter 20 år övertar C2 rollen som verifierad kolsänka. C100+ är en unik naturbaserad kolkredit som tar bort koldioxid från atmosfären varaktigt med minsta möjliga risk för reversering.

Varför behövs C100+?
Ett alternativ för dig som vill balansera koldioxidutsläpp direkt och varaktigt, på hemmaplan och på riktigt. C100+ är en innovativ produkt då ni som köpare av certifikatet garanterar att ett ton koldioxid hålls borta från atmosfären i minst hundra år från dagen då ni köper certifikaten.

våra återförsäljare

Intresserad av att bli
återförsäljare?

Kontakta oss för mer information

Kontakt
“Företag ökar både kundnytta och lönsamhet genom ett ordentligt klimatarbete!”
Är ni redo att ta nästa steg i ert klimatarbete?